Vad kan du förvänta dig?
- personlig omsorg om anställda och barn
- snabb kommunikation via hemsida och mail
- en genomtänkt pedagogisk verksamhet som främjar olika sidor hos ditt barn, t ex språkutveckling, rörelse, empati och kreativitet.
- Terminsplaneringar
- individuella lösningar för varje familj

 

Beskrivning av lön och ersättningar

Ersättningen kan delas upp i tre delar:

1. Lön
Storleken på lönen hos Christella avgörs av följande faktorer:

1. Hur många barn som är inskrivna hos den anställde.
Christella har ingen möjlighet att ge någon garantilön utan lönen styrs helt av hur många barn som är inskrivna.

2. Barnets ålder och vistelsetid.
Lite förenklat kan man konstatera att ju yngre barnen är och ju fler timmar per vecka de är inskrivna desto högre ersättning (i en del kommuner spelar vistelsetiden ingen roll, men det skiljer sig från kommun till kommun).

3. Kommunens ersättningsnivå per barn till Christella. Ersättningen skiljer sig mycket åt mellan kommuner.

Det är endast i de kommuner som vi redan finns etablerade i, som vi kan svara mer exakt på vad lönen kan bli i just den kommunen.

På lönen dras kommunalskatt.

2. Omkostnadsersättning
Omkostnadsersättningen är direkt kopplad till barnens faktiska närvaro, ersättningen är (år 2013):
- för hel dag, 60 kr per barn
- för halv dag, 30kr per barn

 Barnens närvaro redovisas månadsvis till Christella.

Omkostnadsersättningens storlek beslutas av skatteverket, mer om det kan du läsa på Skatteverkets hemsida.

På omkostnadsersättningen dras ingen skatt.

3. Inköpspeng
Christella betalar även 75 kr per barn och månad för att täcka kostnader för inköp av leksaker, säkerhetsutrustning, barnvagn och annat saker som används i verksamheten. Dessa pengar kan även användas till inträden på badhus, teater, som milersättning, mm.

Den anställde sparar kvitton på sina inköp, redovisar dem på en särskild blankett var 4e månad och får den månaden ersättning för sina utlägg. Lönen minskas den månaden med summan av utläggen.

På inköpspengen dras ingen skatt.

4. Förskoleavgift
Hos Christella väljer varje anställd själv om det ska vara någon förskoleavgift samt om det ska vara samma avgift som kommunen har eller lägre. Om de föräldrar som har barn hos dagbarnvårdaren betalar avgift måste även den anställde betala avgift för eventuella egna barn. Detta är ingen policy hos Christella utan så här ser lagstiftningen ut, d.v.s. samma avgift för egna barn som för andras.

Om dagbarnvårdaren tar ut en avgift kommer de intäkter det ger att ombildas till lön. Först försvinner dock ca 200 kronor som Christella tar för att administrera fakturering och bokföring. Sedan försvinner ungefär hälften av det som är kvar i skatt och sociala avgifter.

Så om en förälder betalar 1000 kronor i avgift så försvinner först 200 kronor till administration, av kvarvarande 800 kronor går ca hälften till skatt och arbetsgivaravgift. Så efter skatt blir det ca 400 kronor till den anställde.

Om en anställd har egna barn och samtidigt tar ut avgift krävs det lite förenklat att man har tre externa barn som betalar avgift för att det ska innebär en vinst för den anställde att ta ut avgift för inskrivna barn. Detta då den anställde måste betala sin egen föräldraavgift med skattade pengar.

Har man däremot inga egna barn tycker Christella absolut att man ska ta ut avgift.

Försäkringar
All personal har en olycksfallsförsäkring. De barn som är inskrivna i verksamheten är olycksfallsförsäkrade antingen via Christella eller via kommunens olycksfallsförsäkring.
 

Har du ytterligare frågor ställer du dem på www.christella.info/faq/

 

Klicka på länkarna nedan

- Beskrivning av lön och ersättningar

- Utdrag ur belastningsregistret