Trygghet

Hemmavarande barn ska få både tryggheten av närvarande föräldrar och gemenskapen med barn i olika åldrar och träna på att relatera till andra vuxna. De får liknande aktiviteter och verksamhet som andra får på förskolan men i mindre grupper. Vi ser det som ett arbete att ta hand om sina egna barn. 

 

Vad krävs för att bli anställd?

I korthet kan man säga att du ska ha utbildning och/eller erfarenhet av arbete med egna eller andras barn.
 
Du ska ha en lämplig miljö för barnen att vistas i och kunna erbjuda god omsorg och verksamhet för barnen.
 
Ditt hem ska godkännas enligt vår Säkerhetslista som du ser nedan och i många fall av din kommun.
 
En rökfri miljö är också ett krav för de barn som är inskrivna hos oss.
 

Säkerhet i hemmet

 

INOMHUS

 1. Lämna aldrig barnet på skötbord eller badkaret
 2. Småbarnens leksaker är större än barnets mun
 3. Alla mediciner, rengöringsmedel och kemiska preparat är inlåsta på hög höjd, även i toalettutrymmen, källare och förråd
 4. Spisen är tippskyddad, har hällskydd och ugnsskydd
 5. Vattenkokaren ställs utom räckhåll för barnen
 6. Vi har jordfallsbrytare och alla eluttag är petsäkra
 7. Vi har brandvarnare på alla våningsplan och i varje sovrum samt byter batterier regelbundet
 8. Tändstickor är inlåsta
 9. Knivar finns i barnsäkra lådor
 10. "Dölj" vassa hörn
 11. Använd tippskydd till bokhyllor, byråer, garderober osv.
 12. Alla fönster som är högt upp ska ha fungerade fönsterhakar.
 13. Grindar för trappor om man har små barn.
 14. Dörrstoppar så de inte blåser igen på små och stora fingrar.
 15. Skydd vid öppen spis/kamin
 16. Utrymning vid brand på andra våningen?
 17. Brandsläckare
 18. Se till så att ev. persiennsnören inte hänger löst så det kan orsaka att barnen fastnar i dem.


UTOMHUS
 1. Vi har tagit bort giftiga växter från trädgården
 2. Vi tränar trafikvett och barnen får inte cykla i trafiken före 12 års ålder samt att de har godkänd cykelhjälm
 3. Att de har en korrekt räddningsväst när de vistas i och runt vatten samt att de aldrig lämnas ensamma
 4. Vi har alltid barnen under uppsikt när de badar
 5. Barnen får lära sig bad- ,båt- och isvett
 6. Alla sitter fastspända i bilen, Inga barn i framsätet om det finns airbag på passargerarsidan
 7. Vi lämnar inte barnen om de sitter i shoppingvagn
 8. Barnen har reflexer på kläderna
 9. Alla brunnar är säkert övertäckta eller inhägnade
 10. Vi kontrollerar alltid att barnen inte finns i närheten när vi skall starta bil eller traktor mm.
 11. Alla ställen där det finns vatten i trädgården, typ pool, trädgårdsdamm ska vara säkrade.

Vad förväntar vi oss av dig som anställd?

Vi förväntar oss att du arbetar efter de riktlinjer som du just nu läser, att du tar del av de planerade aktiviteterna, tar del av personalmöten och utbildningar, läser de dokument som rekommenderas, lämnar in månadsrapporter mm i tid, fullgör dina åtaganden som t ex gruppansvarig, behandlar barn och arbetskamrater med respekt och bidrar till att göra verksamheten så bra som möjligt.

 

Du måste ha tillgång till dator och kunna hantera enkla saker som att logga in på ditt googlekonto och läsa dokument, skicka lönerapport via e-post o. dyl.

Kompetens

Dagbarnvårdarens kompetens är en mycket viktig faktor i anställningsbeslutet. Med barn i olika åldrar måste man kunna möta olika åldrars behov samtidigt, man behöver ha grundläggande kunskap om barns utveckling, man behöver kunna arbeta självständigt och ha ett positivt bemötande mot barnen. Man måste ta hänsyn till varje barns behov och förutsättningar. Som vuxen måste man vara lyhörd för varje barns behov och kunna ge barnen den trygghet de behöver för att våga vara sig själva och kunna utvecklas i samarbete med andra barn och vuxna. Därför behöver man vara trygg i sig själv och med sin roll som vuxen i förhållande till barn. Man har en viktig uppgift i att vara en förebild vad det gäller demokratiska värderingar i det dagliga arbetet i hemmet.

 

Om man ser till vad som står i de nya Allmänna råden för pedagogisk omsorg, så kan man konstatera att många saker är viktiga. Den som anställs behöver:

 • Ha samma värdegrund som stämmer överens med de nya Allmänna råden för pedagogisk omsorg.
 •  Vara ett föredöme och förmedla demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
 •  Förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna.
 •  Främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
 •  Ge det enskilda barnet möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne.
 • Se till att verksamheten stimulerar barns utveckling och lärande, så att den förbereder dem för fortsatt lärande.
 •  Utforma verksamheten så att den främjar leken, kreativiteten och intresset att lära.
 •  Arbeta efter barnets särskilda rättigheter så som de beskrivs i Barnkonventionen.

 

Lpfö 98

Läroplanen för förskolan är ledande i vårt arbete, likaså de Allmänna råden för pedagogisk omsorg.

 

Tystnadsplikt

Du som personal har tystnadsplikt gentemot alla, om allt som gäller dina inskrivna barn och deras familjer. Det gäller även tidigare inskrivna barn och dess familjer, och även när du inte längre är anställd hon oss.
Du får tex, inte prata om dina barn på personalmöten, där pratar man bara allmänt om barngruppen. Man pratar inte med en familj om en annan familj osv. Man får inte heller prata om de andra anställdas personliga förhållanden.


Vår anmälningsplikt bryter sekretessen. Behöver du prata om något ang. inskrivna barn, får du vända dig till verksamhetsansvarig.


Vad kan du förvänta dig av oss?

Grupper och verksamhet

Om det finns flera personer anställda i samma kommun får de bilda små grupper och träffas regelbundet. De kan också fungera som vikarie för varandra. Man kan göra skogsutflykter, besöka muséer, bibliotek osv. Det kommer att finnas en gruppledare i varje grupp som planerar verksamheten och sköter kontakten med Christellas huvudkontor. Gruppledaren samordnar utflykter, introducerar nyanställda, ansvarar för personalmöten och utbildningstillfällen, mm.

 

Tema

Vi arbetar efter ett tema för varje termin. Det kan t ex vara havet. Sedan utformar varje dagbarnvårdare/grupp verksamhet för barnen utifrån mallen

1) en upplevelse

2) en sång/saga/bok

3) en kreativ aktivitet (t ex göra en tavla av saker plockade på stranden som de kan arbeta med under en längre tid vid flera tillfällen).

 

Du behöver kunna arbeta självständigt med det tema som vi har för varje termin och andra aktiviteter för barnen varje vecka. Men du behöver också kunna samarbeta i grupp med övriga anställda i din kommun

 

Det är viktigt att låta barnen vara delaktiga i verksamheten och kunna påverka vad de vill göra för aktiviteter. Barnen ska, precis som det står i Barnkonventionen, få uttrycka sina åsikter och känna att de har inflytande över sina liv.

 

Egna barn

För att kunna räkna med dina egna barn (om du har barn du vill ha inskrivna hos dig) så behöver du ha lika många barn utifrån som du har egna.

Det kan vara barn förskolebarn 1-5 år eller skolbarn med fritidsplats 6-12 år.

 

Personalmöte

En gång varje månad kommer ni att ha personalmöte (under förutsättning att det finns flera anställda i en kommun och en gruppledare som ansvarar för verksamheten) där ni kan diskutera och utbyta tankar och idéer. Det är en viktig del av uppföljningen. Det är också här vi kommer att gå igenom alla dokument som kommunerna kräver att vi har och att ni har koll på och arbetar efter.

Det kan också bli externa utbildningstillfällen.

 

Vikarie

Om du som dagbarnvårdare blir sjuk kan du inte ta emot andras barn i ditt hem. Därför behöver alla barn ha en dagbarnvårdare i gruppen som de känner, där de kan vara istället eller en annan vikarielösning.

Om dina egna barn är sjuka är du hemma för vård av barn.

 

Mer finns att läsa för den som blir anställd i vårt Informationsdokument.

 

 

 

 

 

Klicka på länkarna nedan

- Beskrivning av lön och ersättningar

- Utdrag ur belastningsregistret